۱۳۸۷ تیر ۱۶, یکشنبه


جمله اول

قبل از هر چیز احتیاج به دانستن اساس قوانین در اروپا است، به این منظوربا نگاهی گذرا بر سیستم قوانین موجود در کشور آلمان مطلب را آغاز می کنم .
زمینه های حقوقی
ـ حقوق خصوصی

ـ حقوق عمومی

ـ حقوق مدنی
ـ حقوق اداری


قانون اساسی در هر کشوری به عنوان هدایتگر برنامه های و پایه گذار سیستم کنترول می باشد . اصل ۱ تا ۱۹ قانون اساسی چگونگی ارتباط بین ملّت و دولت را معین می کند .


هیچ نظری موجود نیست: