۱۳۸۷ شهریور ۱۵, جمعه

عزیز ترین عزیزانرنگی ازعشق را می توان در گوشه کوچه باغی های پایتخت همانند بلندای سبز البرز و در سکوت بی پایان کویر لوت و دیوار بلند زاگرس یافت و سر به آرامش بر بالین نهاد ،چشم ها را بست و به خواب رفت .این آرامش دلیلی جز نزدیکی عزیز ترین عزیزان و بوی خوش وطن ندارد .حیف که عمر سفر کوتاه است و باید برگشت . . . . در سفر بعد با دست پر تر به وطن سلام می کنم .

هیچ نظری موجود نیست: