۱۳۸۷ مهر ۱۴, یکشنبه

سلام پاییز


زمزمه چشمه در دل کوه را شنیدی

که به سنگ چه ها می گفت
از راستی
از مهربانی
از دوستی
از صداقت
از آسمان آبی
و
از سبزی دشت پاکی ها
و قصه های ننه سرما
در مه دی می گفت
می گفت
و می گذشت
و می رفت
تا دشت رنگین پاییزی را سیراب کند