۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

عاشقی

آن آهو فراری را باید پیدا کرد و به او باید یاد داد عاشق بودن زیبا ترین حس زندگی است
و او می پرسد:
آیا در پیری هم می شود عاشق شد؟

دلم گرفت عجب سالی است امسال بزرگان هنر می روند
یاد جهان زنده بادهیچ نظری موجود نیست: