رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

نیمه اردی بهشت


بهار به پنجره ها خانه تلنگر می زند
اردی بهشت سلام کرد
نیمه شد
و بوی یاس ها رازقی بابا را احساس می کنم
در وجودم
بوی خانه را
چشمانم را می بندم
پیچ های یاس بنفش را
بر دیوار خانه می بینم
صدای ولوله فرزاندان ایران زمین را
در حیاط مدرسه می شنوم
صدای زوزه باد
وای بیدارم نکن
از این خواب خوش
از این همه رنگارنگی خانه
از همه عشق
از همه زندگی
بوی خانه
باز نیمه اردی بهشت آمد
باز بوی خانه آمد
بیدار می شوم
در تاریکی
قلم می خواهم
و امروز باز بوی رنگ
شاید یاس ها را بکشم
نه
باز از نیمه های پوشانده شده قلم زدم
باز با رنگ از نیمه سیاه پوشیده نوشتم
و باز
بوم ها را
به نیمه در کفن پیچیده آذین دادم
تفکری که، در کفن سیاه پیچیده شد
نیمه ای که، کفن شد
استقلالی که ، نیمه اش تنها دیده می شود
امیدی که ، تنها نیمی از او حق دارد
فریای که ،در سینه مانده
امروز وقتی از تخت به پایین خزیدم
از آن خواب شیرین هراسان پریدم
تنها یک چیز برایم ماند
فکر حق مادر
فکر حق یک زن
فکر حق یک دختر
و حتی
فکر همه حق جنس مخالفم
و من و ما نیمه ایرانیان
همون نیمه ای که
نیمه اش پیدا است
پس نیمهِ نیمه، هستیم
هیچ می دانستی
در فصل رویش
در ماه بهشتیان
در روزهای زایش
ما هنوز نیمهِ نیمه ایران هستیم
و یک لحظه شاید بشود لبخندی زد که:
با همه برابری ها
اما افسوس
هنوز نا برابریم
امروز
امروز نیمه اردی بهشت است
فردا هم روزی است
برای زیستن
برای برابر شدن
برای یکی شدن
...
امروز نیمه اردی بهشت بود
یاس رازقی بابا حتما گل داده
پیچ یاس بر سر دیوار های خانه کوچه باغی خانه را عطرآگین کرده اند
دیوار خانه ما بنفش شده
فردا از رنگ بنقش یاس می نویسم
فرد ا رنگ بنقش یاس را روی بوم می کشم
همچو
شال بنقش بر روی شانه ام
برای برابری ام
برای یکی شدنم
با تو
تو که با من هم صدا هستی ،برای برابریم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

گوشه تیره این تخته نوشت: در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست.

...


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت نخور بخدا حسرت دیروز عذاب است ........ دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید  و در شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید ...... امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و
برقصید و بخندید

و من امروز صد بار این آهنگ را گوش کردم . روی ابن دیوار می نویسم که در دل من هزار درد است اما خدای من هست . نمی دانم چرا امروز  اما  بخندید و بخوانید و بپوشید و بنوشید و برقصید  که  زندگی ادامه دارد .  آمار

با تاخیر به دلیل مشق و درس، چند کلمه در مورد انتخابات اخیر در آلمان

اینجانبدراین هفته ایکهگذشته حرف نزدم و مشغول مشق و درس بودم راست و حسینی اش زا بخواین بدونین، نمی‌‌خواستم هم حرفبزنم، مامان خانمی من امروز کلی‌ این بلاگ من را به باد اعتراض گرفتن و طبقمعمول به حمایت از بابا بلند شدن و که من را یک جوجه نویسنده هستم و دارم تمرین می کنمو با نوشتنایناحساسات گم شدم را دارم خودم را با نوشتن پیدا می کنم و مشغول پیدا کردن راه و رمز نوشتن هستم .من هم طبق معمول بچه حرف گوش کن ، گفتم به روی چشم وبا درادن نودونه درصد حق مسلم به مامان و یک درصد به خودم گفتم سعی‌ می کنم از اینبه بعد زیاد ننویسم چون ممکن این مطالب من گش برود و در سخنرانی‌‌های مهم در سطح شورای امنیتاز مطلب من پش بروند، حالا حق کپی فدای سر همه، گوشه آن‌ بندگان خدا رابگو که حرف های بند تنبانی من را بایدگوش کتتد ولی بعد از اون شاید دکتر های گوش و حلق و بینی به دلیل بیمار زیاد رد سطح دنیا حامی من بشوند و من را بدازن ریسس سازمان بهداشت جهانی و بعد من می دونم چطوری بر روی زخم این محیط ریست مرهم بگذارمولی خوب بگم که برای مامان خانومی عزیز اول یکسخنرانی ناب در باب مرد سالاری بابا مهربونم کردمکه مامان را شس…

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟

یه پاییز زرد  و  زمستون سرد  و یه زندون تنگ  و  یه زخم قشنگ  و غم جمعه عصر  و  غریبی حصر  و یه دنیا سوال  و  تو سینم گذاشتی ... جهانی دروغ  و  یه دنیا غروب  و یه درد عمیق  و  یه تیزی تیغ  و یه قلب مریض  و  یه آه غلیظ  و یه دنیا محال  و  تو سینم گذاشتی .... رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی .... آه ای حبیبم یه دنیا غریبم کجایی عزیزم بیا تا چشامو تو چشمات بریزم نگو دل بریدی خدایی نکرده ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده همه جا رو گشتم کجایی عزیزم بیا تا رگامو تو خونت بریزم بیا روتو رو کن منو زیر و رو کن بیا زخمامو یه جوری رفو کن ..... عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی

هفته ها پشت سر هم آمدند و رفتند ٫ یک انتظار جالب که شاید ناشی از نیازی بود٫ در عمق وجود ما. نمی دانم چرا بعد از مدت ها دور از وطن دوشنبه شب ها یک احساس خوب را در وجودمان رقم می خورد. انتظار سخت است ولی این انتظار خوب بود یک جوری رفو زخم دوری بود شاید . نمی دونم فقط انتظاری که می گفت : ای وای چرا دوشنبه نمی شود و دوشنبه می شد…